Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcı ve Gizlilik Hükümleri

Tüm hakları IMFEXIM Şirketi’ne (“EgeBahce”) ait olan www.egebahce.com.tr internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden kullanıcının (“Kullanıcı”) kayıt formunu doldurup onayladığı veya herhangi bir şekilde İnternet Sitesi`ni kullandığı anda işbu Kullanıcı ve Gizlilik Hükümleri’ni kabul etmiş sayılacaktır.EgeBahce, dilediği zaman işbu Kullanıcı ve Gizlilik Hükümleri’ni ve İnternet Sitesi’nde bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına İnternet Sitesi’ne her girişte Kullanıcı ve Gizlilik Hükümleri sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. EgeBahce’un değişiklik yaptığı Kullanıcı ve Gizlilik Hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Sözleşmesi

EgeBahce, İnternet Sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri sunulan hizmete ilişkin amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri, iş ortakları ve bağlı kuruluşlarına ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda EgeBahce, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Söz konusu bilgiler Kullanıcı ile İnternet Sitesi’nden temin ettikleri hizmetlere ilişkin temas kurmak, Kullanıcı`nın İnternet Sitesi’ndeki tecrübesini iyileştirmek, mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler oluşturmak ve kişiye özel hizmetler sunmak amacıyla kullanılabileceği gibi, ilgili kişinin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak amacıyla da kullanılabilecektir. EgeBahce bu bilgileri anonimleştirerek gelir elde etmek amaçlı başka her türlü faaliyet için de kullanabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’ne erişim sağladığı cihaz ve lokasyon bilgisi ile İnternet Sitesi kullanım istatistiklerinin EgeBahce tarafından saklanıp kullanılabileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini, bu bilgilerin anonim hale getirilerek üçüncü kişilere iletilebileceğini kabul eder.İlgiliden ayrıca onay alınması halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler EgeBahce tarafından ticari elektronik ileti gönderimi ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda EgeBahce’a hizmet sağlayan üçüncü kişilere iletilebilecektir. Ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden ürün ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla iletişime geçilebilecektir.EgeBahce, yukarıdaki hususlara ek olarak İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, EgeBahce ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda EgeBahce olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [email protected] aresine iletebilirsiniz.EgeBahce www.egebahce.com.trAdres: Kozyatağı mah Marmara Cad. No : 30 İstanbulTelefon: +90 506 274 35 11Eposta: [email protected]